ENZY  
SEK  %
Logotype

Bokslutskommuniké 2023: Vetenskapliga och regulatoriska framsteg skapar internationellt intresse

Regulatorisk information

Fjärde kvartalet

Januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 15,8 MSEK (16,6).

 • Rörelseresultatet uppgick till -13,8 MSEK (-21,6).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick
  till -0,09 SEK (-0,14).

 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick
  till -2,6 MSEK (-27,7).

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 50,9 MSEK (48,9).

 • Rörelseresultatet uppgick till -48,1 MSEK (-68,2).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick
  till -0,30 SEK (-0,44).

 • Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -40,3 MSEK (-65,4).

 • Nettokassan uppgick till -17,7 MSEK (28,4) vid årets utgång.


Kommentar från VD Claus Egstrand

”Det är med blandade känslor som vi summerar 2023. Självklart hade vi velat se ett bättre resultat för bolaget men det är glädjande att försäljningen i Sverige ökade med 31 procent under året. I höstas fick vi fantastiska resultat från oberoende vetenskapliga studier som tillsammans med den kommande MDR-certifieringen lägger grunden för en mycket spännande framtid.

Orderingången från våra större partners har varit en besvikelse under de senaste åren men jag är övertygad om att den tar fart när MDR-certifieringen är på plats och vi har slutresultatet från den kliniska studien. I kombination med arbetet att etablera samarbeten med nya partners, och lansera på nya marknader, kommer detta att ge Enzymatica en god tillväxt under de närmaste åren”, säger Claus Egstrand, VD.  

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats under kvartalet.
   

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Den 16 februari 2024 beslutade styrelsen om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 27,4 MSEK före emissionskostnader. Syftet med nyemissionen är att säkerställa rörelsekapital för verksamheten samt skapa en stabil grund för förhandlingar med intressenter avseende expansion på befintliga och nya marknader. Enzymatica avser att säkerställa nyemissionen till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
   

Andra händelser under och efter kvartalet

 • Den 30 november 2023 bytte Enzymatica Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB som förvärvat Erik Penser Bank som tidigare var bolagets Certified Adviser.

 • Den 8 januari 2024 medverkade Enzymaticas VD Claus Egstrand tillsammans med professor Glen Davison i den amerikanska morgon-TV-showen The Balancing Act där den pågående studien vid University of Kent presenterades.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024, kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com


 

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).