ENZY  
SEK  %
Logotype

Delårsrapport Q1/2024: MDR-certifieringen öppnar stora kommersiella möjligheter

Regulatorisk information

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,4 MSEK (13,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,4 MSEK (-14,4).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,11 SEK (-0,09).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 MSEK (-12,2).


Kommentar från VD Claus Egstrand

”Försäljningen för första kvartalet var lägre än samma period förra året, vilket i sin helhet beror på den låga partnerförsäljningen. På den svenska marknaden ökade försäljningen med 21 % jämfört med samma kvartal förra året och vi fortsätter att öka vår marknadsandel. Under kvartalet MDR-certifierades ColdZyme som en av de första förkylningsprodukt­erna i Europa, vilket öppnar stora kommersiella möjligheter. Vi kan göra starkare och bättre hälsopåståenden som kommer att stärka vår marknadsföring och vi har fått ett kvitto på att vår vetenskapliga och regulatoriska dokumentation håller hög klass. Jag ser att 2024 har alla möjligheter att bli ett viktigt och spännande år för Enzymatica. Vi har MDR-certifieringen på plats, vi hoppas på goda forskningsresultat under andra kvartalet och vi är i dialog med möjliga partners med stor tro på vår teknik, vår produkt­ och vår förmåga”, säger Claus Egstrand, VD.
 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 16 februari 2024 beslutade styrelsen om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 27,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 72,7 procent med stöd av teckningsrätter och 7,9 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel av företrädesemissionen tecknades genom garantiåtaganden från Enzymaticas tre största ägare genom hel- eller delägda bolag, samt styrelseordförande och VD. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget 25,5 MSEK.
 • ColdZyme® certifierades i mars 2024 enligt EU-förordningen MDR (klass III). MDR ersätter den tidigare EU-regleringen MDD och innebär skärpta krav på bevisen för klinisk validitet, säker design och marknadsövervakning. ColdZyme är en av de första förkylnings- och influensaprodukt­erna som blir certifierad enligt det nya regelverket.
   

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets utgång.
   

Andra händelser under och efter kvartalet

 • Den 2 mars 2024 presenterade professor Glen Davison de första resultaten från sin pågående kliniska studie om ColdZyme vid IOK:s 7:e världskonferens om förebyggande av skador och sjukdomar inom idrotten, som är den främsta internationella konferensen om kliniska aspekter av sport- och träningsmedicin.
 • Ett abstract om den pågående kliniska studien på ColdZyme vid University of Kent publicerades av British Journal of Sports Medicine. De första resultaten från studien visade att ColdZyme signifikant minskade mängden rhinovirus och symtom på halsont, jämfört med placebo. Det slutliga resultatet från studien väntas under första halvåret 2024.
 • Enzymatica deltar i initiativet Global Health Campaign som samlar bolag inom konsumenthälsa och life science. I slutet av maj 2024 samlas deltagande företag tillsammans med forskare och experter för Global Health Summit i Genève.
 • Regeringen har uppdragit åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att undersöka kunskapsläget för effekten av produkt­er som påstås motverka förkylningar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024, kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).