ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 7 maj 2024

Regulatorisk information

Enzymatica AB (publ) höll den 7 maj 2024 årsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

 

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin, Helene Willberg och Moa Fransson. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bengt Baron.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolagets överlåtelse

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2024/2027 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027 till bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027 från dotterbolaget till anställda och konsulter i bolaget, eller något annat bolag inom den koncern i vilken bolaget är moderbolag, i enlighet med angivna riktlinjer.

Programmet innebär att högst 2 700 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till anställda och konsulter. Första tilldelning beräknas ske under maj 2024 och överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde och enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027. Överteckning kan inte ske. Teckningskursen per aktie ska motsvara 400 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under en period om tio handelsdagar före det att styrelsen första gången riktat erbjudande om att förvärva teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,53 procent.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta tillvara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

__________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 27 mars 2024 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.enzymatica.com.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Therese Filmersson, vVD och CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com